UFIREG je zkratka pro "Ultrajemné částice – příspěvek k rozvoji regionální a evropské politiky ochrany životního prostředí a zdraví založený na důkazech"

Cílem projektu UFIREG je přispět k ochraně lidského zdraví. Řešitelský tým projektu UFIREG je složen z výzkumných pracovníků ze čtyř evropských zemí, kteří jsou odborníky v problematice negativních vlivů znečištěného ovzduší na lidské zdraví. Projekt byl zahájen 1. července 2011 a potrvá do 31. prosince 2014. Existují obavy, že ultrajemné prachové částice ve vzduchu, který dýcháme, negativně ovlivňují zdravotní stav populace. Týmy pracovníků projektu UFIREG budou měřit koncentrace ultrajemných prachových částic v ovzduší pěti evropských měst (Dráždany a Augsburg v Německu, Praha v Česku, Lublaň ve Slovinsku a Chernivtsi na Ukrajině) a kontinuálně analyzovat jejich vliv na lidské zdraví v průběhu života. Výsledky výzkumu mají sloužit politice ochrany životního prostředí v Evropě, t.j. akčnímu plánu Clean Air Plan for Europe. Všechny výsledky projektu budou předány veřejnosti, t.j. zdravotním pojišťovnám, řídícím  pracovníkům na lokální i národní úrovni, institucím činným v oblasti životního prostředí, zdravotnictví, plánování rozvoje měst a obcí atd., a v neposlední řadě samotným občanům. Cílem našeho projektu je poskytnutím důkazů negativních účinků ultrajemných částic na lidské zdraví iniciovat politické aktivity vedoucí k celkovému snížení znečištění ovzduší. Snížení úrovně znečištění ovzduší přispěje k prevenci poškozování zdraví a zlepšení kvality života. Bude i na občanech, aby vyžadovali od politiků účinná rozhodnutí a opatření včetně kontroly jejich dodržování, a sami je dodržovali, neboť i oni mohou výrazně přispět ke zlepšení životního prostředí v Evropě.

Brozura (cz)

Partner Partner